OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW SZ1S/00151670/2

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Małgorzata Pędziszczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

15 lipca 2019 r. o godz. 9:30

 

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie mającego siedzibę przy ul. Kaszubskiej 42 w sali nr 50, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużnika (…), położonej: 70-435 Szczecin, Jagiellońska 95U2/Y, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Wydział X Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00151670/2 w postaci lokalu niemieszkalnego o powierzchni użytkowej 43,58 m2, składającego się z pomieszczenia usługowego, WC oraz magazynu.

 

Suma oszacowania wynosi 201 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 150 750,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 20 100,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

 

BGŻ BNP Paribas 85 2030 0045 1110 0000 0243 6670,

 

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (zdjęcia nieruchomości znajdują się na stronie www.szczecin.komornik.pl).     

 

Położenie: