OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzata Budnik Kancelaria Komornicza nr I w Wieliczce zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

28 czerwca 2019 roku o godz. 14:00

 

w sali nr 32 Sądu Rejonowego w Wieliczce, ul. Janińska 25 odbędzie się   

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Zabawa, gm. Wieliczka, składającej się z działki ewidencyjnej nr 105 o powierzchni 0,24 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym nr 219 o powierzchni użytkowej 374,13 m2 i pozostałymi składnikami zagospodarowania terenu (budynek 3 kondygnacyjny - parter, półpiętro z piętrem i poddasze, niepodpiwniczony z wbudowanym garażem, budynek zbudowany w konstrukcji tradycyjnej murowanej), posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wieliczce nr KR1I/00013574/6.  

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1 055 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania tj. 703 350,00 zł.  

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 105 500,00 zł.  Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek komornika: 63 8619 0006 0010 0250 5969 0001 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce tak by pieniądze były zaksięgowane na koncie komornika w dniu poprzedzającym przetarg albo w gotówce w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.  

 

Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.  Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.  W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wieliczce lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzaty Budnik ul. Słowackiego 3/14, 32-020 Wieliczka, akta postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji z nieruchomości.  

Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000 r. (Dz. U. 2000 Nr 86 poz. 959 i nast.) od dnia 01.01.2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

   

Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

 

Dokumentacja fotograficzna do pobrania.

 

 

Położenie: