OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej Czosnyka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

16 lipca 2019 roku o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie przy ul. Dąbrowskiego 27 (sala 8) odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiących własność dłużników po 1/2 części, posiadających założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Tarnowie nr: w TR1T/00048891/6

a) położonych w miejscowości: Ładna, gm. Skrzyszów opisanych jako:

- dziatki: nr 443 o pow. 0,54 ha - niezabudowana, nr 444 o pow. 2,47 ha - zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. 90 m2 z częścią gospodarczą (stajnia wraz z hydrofornią) o pow. 72,23 m2, drewniany budynek stodoły 64,80 m2, stajnia, nr 445 o pow. 1,22 ha - zabudowana (murowany budynek stróżówki budynek gospodarczy, część budynku kontenerowego), nr 450 o pow. 1,54 ha częściowo zabudowana (część budynku kontenerowego), nr 451/2 o pow. 0,54 ha - niezabudowana, nr 452 o pow. 1,62 ha – niezabudowana.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 835 678,00 zł (słownie: osiemset trzydzieści pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 557 118,67 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemnaście złotych 67/100).

b) położonej w miejscowości: Pogórska Wola, gm. Skrzyszów opisanej jako:

- działka nr 1026/1 o pow. 3,62 ha – niezabudowana.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 216 116,00 zł (słownie: dwieście szesnaście tysięcy sto szesnaście złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 144 077,33 zł (słownie: sto czterdzieści cztery tysiące siedemdziesiąt siedem złotych 33/100).

 

Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj.

1.    działki: nr 443, 444, 445, 450, 451/2, 452 - w łącznej kwocie 83 567,80 zł

2.    działka nr 1026/1 - w kwocie 21 611,60 zł

na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w: Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20. Kwota rękojmi winna znajdować się wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją lub zostać wpłacona najpóźniej na dzień przed licytacją w kancelarii komornika, również książeczkę oszczędnościową należy złożyć w kancelarii komornika najpóźniej na dzień przed licytacją. Na poleceniu przelewu należy podać sygn. akt sprawy i numer księgi wieczystej nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi.

Ww. nieruchomość można oglądać w dniu 4.07.2019 r. oraz 9.07.2019 r. w godz. od 10:00 do 12:00. Natomiast operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika mieszczącej w: Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20, a akta postępowania egzekucyjnego, w tym protokół opisu i oszacowania nieruchomości wolno będzie przeglądać w Sądzie Rejonowym w Tarnowie I Wydział Cywilny Sekcja Egzekucyjna pokój nr 209 lub w Biurze Obsługi Interesantów pokój nr 15 w ciągu dwóch tygodni przed licytacją.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (14) 627 56 68.

 

Położenie: