OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak (tel. (52)  331 12 86) ogłasza, że dnia

 

28 czerwca 2019r. o godz. 12:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 12 w sali nr 24 odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej: 86-160 Bąkowo, dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW 7450 [NKW: BY1S/00007450/1]. 

Nieruchomość stanowi niezabudowaną działkę gruntu nr 38/2 o powierzchni 0,1571 ha - sklasyfikowana jako LIV oraz niezabudowaną działkę gruntu numer 38/3 o powierzchni 0,1326 ha - sklasyfikowana jako LIV (0,1126 ha) oraz W (0,0200 ha).

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – działki drogowej nr 30. Według zapisów Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działki znajdują się na obszarach rolniczych. Działki te nie stanowią jednego rozłogu. 

 

Suma oszacowania wynosi 8 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 5 800,00 zł. 

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 870,00 zł.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA Świecie 94 1020 5040 0000 6702 0025 6149.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: