OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Waldemar Gajkowski Kancelaria Komornicza w Oświęcimiu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

27 czerwca 2019 r. o godz. 14:00

 

w sali nr 208 Sądu Rejonowego w Oświęcimiu odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Polanka Wielka przy ul. Stawowej 181, gm. Polanka Wielka, powiat oświęcimski, woj. małopolskie, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu Wydział Ksiąg Wieczystych KW nr KR1E/00019071/8

 

Nieruchomość jest własnością dłużnika: (…). 

 

Opis nieruchomości 

• Nieruchomość składa się z: działki o nr ewidencyjnym nr 1821/32, o powierzchni 1,0265 ha; nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym nr 181. Użytki: RIIIb (grunty orne) / 0,7079 ha, PsIII (pastwiska trwale) / 0,2053 ha, W-PsIII (grunty pod rowami) / 0,0069 ha, Br-RHIb (grunty rolne zabudowane) / 0,0980 ha, Br-PsIII (grunty rolne zabudowane) / 0,0084 ha. Działka nr 1821/32 o foremnym regularnym kształcie zbliżonym do wydłużonego prostokąta o szerokości ok. 15 m, płaska, zabudowa budynkiem mieszkalnym oraz gospodarczym w zabudowie bliźniaczej, częściowo ogrodzona. Dojazd: Działka położona jest bezpośrednio przy drodze gminnej - ul. Stawowej i posiada do niej dostęp. Uzbrojenie: sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, sieć wodociągowa, kanalizacja do szamba. Inne: Rozpoczęta budowa budynku - wzniesione ściany parteru budynku murowanego z pustaka na betonowym fundamencie, obiekt o wymiarach około 5x3,5 m, bez stropu, położone deski stropowe drewniane, brak stolarki okiennej i drzwiowej, obiekt położony w północnej części działki między istniejącym budynkiem mieszkalnym a drogą publiczną. Wiata stalowa obłożona blachą falistą, posadowiona na betonowym fundamencie o pow. zabudowy 27,5 m2, wyposażona w instalację oświetleniową i elektryczną, nie posiada bramy, obiekt w zadowalającym stanie technicznym do modernizacji. Budynek mieszkalny nr 181, jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej, murowany, składający się z części starej i nowej. Część stara składa się z jasnego przyziemia, wysokiego parteru oraz I piętra. Część nowa stanowi dobudowany obiekt parterowy, niepodpiwniczony z jasnym strychem, kryty dachem jednospadowym. Budynek w przeważającej części wykończony, poza jednym pomieszczeniem części dobudowanej, który jest w stanie surowym zamkniętym - nie posiada wykonanych posadzek oraz wylewki betonowej, ściany otynkowane do malowania. Powierzchnia użytkowa (wg pomiaru własnego dalmierzem laserowym): 216,2 m2; Instalacje: instalacje elektryczne, instalacja wodociągowa, instalacja kanalizacyjna do szamba, CW z piecyka gazowego, CO z pieca na paliwo stałe. 

 

Informuję, że: 

Suma oszacowania ww. nieruchomości wynosi 452 212,00 zł.

Cena wywołania (3/4 sumy oszacowania) wynosi 339 159,00 zł. 

Wysokość rękojmi (1/10 sumy oszacowania) wynosi 45 221,20 zł

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć ww. rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania ww. nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika, tj. 

ING Bank Śląski SA O. w Ketach ul. Kościuszki 15,

77 1050 1113 1000 0022 6247 5664

 

lub w gotówce w kasie kancelarii, tj. w Oświęcimiu, przy placu Kościuszki 14 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Informuję, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa może złożyć oświadczenie o nabyciu tej nieruchomości za zapłatą równowartości pieniężnej odpowiadającej jej wartości rynkowej w związku z art. art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. 2016 poz. 2052). Sprzedaż niniejszej nieruchomości podlega ograniczeniom wskazanym w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. 2016 poz. 2052) do licytacji nieruchomości rolnych mogą przystąpić rolnicy indywidualni i inne podmioty wskazane w art. 2a ww. ustawy. 

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesłane do Sądu Rejonowego w Oświęcimiu, jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu odpis elaboratu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. 

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

W związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 i nast.) od dnia 1 stycznia 2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

 

Dodatkowe informacje pod nr tel. 690 207 873 lub pod mailem – oswiecim2@komornik.pl

 

 

 

Położenie: