OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim Lech Szymański zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

25 czerwca 2019 r. o godz. 11:00

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Stanisławów, opisanej jako działki gruntu nr ew. 536 o pow. 0,39 ha i 537 o pow. 0,21 ha, grunty orne i łąki trwałe stanowiące własność dłużnika, dla której Sąd Rejonowego w Mińsku Mazowieckim prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SI1M/00099757/6.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 267 240,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 sumy oszacowania, tj. kwotę: 200 430,00 zł.

 

W przypadku, gdy przedmiotem przetargu jest nieruchomość rolna, licytant musi spełniać warunki wynikające z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 roku (Dz. U. 2012.803 tj.) ze szczególnym uwzględnieniem zmian, które weszły w życie z dniem 1 maja 2016 r.

Licytant ma obowiązek udokumentować swoje uprawnienie do nabywania nieruchomości rolnych przed przystąpieniem do przetargu pod rygorem odmowy dopuszczenia go do licytacji.

 

Przystępujący do przetargu obowiązany jest dożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania tj. 26 724,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim Lecha Szymańskiego nr:

21 1500 1663 1216 6005 1172 0000

podając na dowodzie wpłaty numer sprawy: KM 187/18 z dopiskiem rękojmia oraz dokładny adres wpłacającego.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

Położenie: