OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Bernadeta Brzóska zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

30 lipca 2019 r. o godz. 9:00

 

w sali nr 113 Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach przy ul. Francuskiej 70A, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości oznaczonej jako prawo wieczystego użytkowania gruntu oraz budynki i budowle stanowiące odrębną nieruchomość, położonej w Katowicach, przy ul. Księdza Majora Karola Woźniaka 15, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach pod nr KA1K/00064509/6. Nieruchomość stanowi własność dłużników we wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 8 129 000,00 zł (osiem milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych 00/100). Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według 23% stawki podatkowej, w związku z czym wartość nieruchomości wynosi 9 998 670,00 zł (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych 00/100) jest to kwota brutto uwzględniająca 23% podatek VAT w kwocie 1 869 670,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: 6 665 779,99 zł (jest to kwota brutto uwzględniająca 23% podatek VAT w kwocie 1 246 446,66 zł) (sześć milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych 99/100).

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 999 867,00 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem złotych 00/100), najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce lub na rachunku bankowym komornika nr 06 1050 1214 1000 0022 6583 0857 ING Bank Śląski S.A. w Katowicach oraz przedłożyć na licytacji dowód wpłaty.

 

 

 

Położenie: