OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak (tel. 052 3311286) ogłasza, że dnia

 

26 czerwca 2019 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 12 w sali nr 24, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej: 86-182 Świekatowo, ul. Kamienna 9, dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW 116 [NKW: BY1S/00000116/9]. 

 

Opis nieruchomości:

nieruchomość gruntowa - rolna o powierzchni 11,4104 ha, oznaczona jako działki ewidencyjne nr 49 (7,9687 ha) i 348/5 (3,4417 ha). Na działce nr 49 znajduje się siedlisko stworzone z 4 budynków gospodarczych (budynek inwentarski, obora i kurnik, stodoła, garaż oraz podręczny warsztat - wybudowane wg kartoteki budynków w 1940 r, zaś wg właściciela w latach 1947-1977). Na nieruchomości urządzono staw z pomostem o konstrukcji stalowej i drewnianym podeście. Budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnostojący, częściowo podpiwniczony, parterowy z poddaszem użytkowanym jako strych, o dachu dwuspadowym, krytym eternitem - powierzchnia użytkowa wynosi 99,13 m2. Działka nr 348/5 jest niezabudowana. Działki te nie stanowią jednego rozłogu. Dojazd do działki nr 49 realizowany jest bezpośrednio z drogi gminnej o nawierzchni utwardzonej. Dla działki nr 348/5 brak jest dostępu bezpośredniego do drogi publicznej. Na nieruchomości ustanowiono ograniczone prawa rzeczowe - służebności osobiste mieszkania na rzecz 3 osób. Wartość prawa znajduje pełne pokrycie w cenie nabycia, stąd pozostaje w mocy po przysądzeniu prawa własności (art. 1000 § 3 k.p.c.) z zaliczeniem na cenę nabycia. Zaliczenie to zostało dokonane przy ustaleniu ceny wywołania, gdyż oszacowana wartość nieruchomości nieobciążonej wynosi 788 800,00 zł, oszacowana wartość praw wynosi 132 340,00 zł, zaś cena wywołania obliczona została od różnicy oszacowanej wartości nieruchomości nieobciążonej, a oszacowaną wartością służebności. 

 

Suma oszacowania wynosi 656 460,00 zł, zaś cena wywołania nieruchomości obciążonej ograniczonymi prawami rzeczowymi - służebnościami osobistymi mieszkania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 492 345,00 zł. 

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 65 646,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA Świecie 94 1020 5040 0000 6702 0025 6149, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

 

Zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 r. (Dz. U. 2003 Nr 64 poz. 592; dalej: ustawa) nabywcą nieruchomości rolnej może być tylko rolnik indywidualny lub jego małżonek, o ile nabywana nieruchomość lub jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej oraz podmioty wymienione w art. 2 ust. 3 ustawy, które nie są wyłączone od udziału w przetargu na podstawie przepisów k.p.c. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej, wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, nie może przekraczać 300 ha - ustalona zgodnie z art. 5 ust. 2 i 3 ustawy.

Nabywca jest zobowiązany do przedstawienia na licytacji dowodów potwierdzających spełnienia warunków do nabycia nieruchomości rolnej, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w przetargu. Dokumenty te zostały wskazane w obwieszczeniu o licytacji wywieszonym na tablicy ogłoszeń tut. kancelarii, Sądu Rejonowego w Świeciu, Urzędu Miejskiego w Świeciu, a także na stronie internetowej www.rut-nowak.pl oraz www.licytacje.komornik.pl

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. 

 

Położenie: