OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak (tel. (52) 331 12 86) ogłasza, że dnia

 

28 czerwca 2019 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul. Sądowej 12 w sali nr 24, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej 86-100 Sulnówko, dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW 26410 [NKW: BY1S/00026410/8]

Nieruchomość stanowi nieruchomość gruntową o charakterze nieruchomości rolnej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 154 o powierzchni 0,16 ha oraz działka nr 79 o powierzchni 0,78 ha - łączna powierzchnia 0,94 ha. Na działce oznaczonej jako działka nr 154 posadowiono budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 99,5 m2, do którego przylega pomieszczenie kuźni o powierzchni użytkowej 25,2 m2; budynek gospodarczy ze strychem o powierzchni użytkowej 77,5 m2 oraz stodoła o powierzchni użytkowej 58,5 m2. Działka nr 154 oraz 79 nie stanowią zwartego rozłogu. Na nieruchomości ustanowiono ograniczone prawa rzeczowe - służebności osobiste mieszkania. Wartość tychże praw oszacowano na kwotę 92 600,00 zł. Prawa ta zostaną utrzymane w mocy jeśli znajdą pełne pokrycie w cenie nabycia, a wartość tych praw będzie zaliczona na cenę nabycia (art. 1000 § 3 k.p.c.). 

 

Suma oszacowania wynosi 127 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 95 250,00 zł. 

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 12 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: 

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 r. (Dz. U. 2003 Nr 64 poz. 592; dalej: ustawa) nabywcą nieruchomości rolnej może być tylko rolnik indywidualny lub jego małżonek, o ile nabywana nieruchomość lub jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej oraz podmioty wymienione w art.2 ust. 3 ustawy, które nie są wyłączone od udziału w przetargu na podstawie przepisów k.p.c. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej, wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, nie może przekraczać 300 ha - ustalona zgodnie z art. 5 ust. 2 i 3 ustawy.

Nabywca jest zobowiązany do przedstawienia na licytacji dowodów potwierdzających spełnienia warunków do nabycia nieruchomości rolnej, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w przetargu. Dokumenty te zostały wskazane w obwieszczeniu o licytacji wywieszonym na tablicy ogłoszeń tut. kancelarii, Sądu Rejonowego w Świeciu, Urzędu Miejskiego w Świeciu, a także na stronie internetowej www.rut-nowak.pl oraz www.licytacje.komornik.pl

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: