OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI  OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO STANOWIĄCEGO WŁASNOŚCIOWE

SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu Diana Ciba na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu

 

12 lipca 2019 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu mającego siedzibę przy ul. Sienkiewicza 27, w sali nr 111, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

przysługującego dłużnikowi (…) ograniczonego prawa rzeczowego, stanowiącego własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu numer 18, położonego w Tarnobrzegu przy ul. Sienkiewicza w budynku numer 38 (39-400 Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 38/18), wpisanego w rejestrze lokali własnościowych Spółdzielni Mieszkaniowej SIARKOWIEC w Tarnobrzegu (adres spółdzielni: 39-400 Tarnobrzeg, ul. Moniuszki 3), dla którego Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TB1T/00056870/7. 

Lokal ma powierzchnię 52,40 m2, posiada balkon i ma przypisaną piwnicę. Usytuowany na III piętrze budynku (ostatnia kondygnacja). Dostęp do drogi publicznej bardzo dobry, bezpośredni zjazd z drogi gminnej na ogólnodostępny parking. Lokal ma funkcję mieszkalną. 

 

Suma oszacowania wynosi 148 659,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 111 494,25 zł. 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 14 865,90 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić w kasie lub na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Tarnobrzegu 34 1240 2744 1111 0010 4387 0317. Rękojmia może być złożona również w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. 

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Licytacja może zostać odwołana bez podania przyczyny.

 

Położenie: