OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Marcin Dubień na podstawie art.953 kpc w związku z  art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu

 

8 lipca 2019 r. o godz. 9:00

 

w Sądzie Rejonowym w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 12, 14-100 Ostróda sala nr XI odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako:

 

1. Nieruchomość gruntowa o powierzchni 3000 m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej  48,32 m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 18 m2, położona w miejscowości  Mielno 18, posiadająca urządzoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Ostródzie o nr KW  EL1O/00002861/0.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 80 200,00 zł.  

Cena wywoławcza wynosi 60 150,00 zł.  

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania  nieruchomości najpóźniej do dnia licytacji.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej  zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego  postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

 

Nieruchomość można oglądać  przez okres 14 dni poprzedzających licytację zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w  biurze komornika.  

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o  zwolnienie od egzekucji nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenia  wstrzymującego egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze  wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed  rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się  postanowienia o przysądzeniu własności.    

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (89) 642 11 76.    

 

Położenie: