OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Karol Rudziński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

27 czerwca 2019 r. o godz. 8:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Białogardzie mającego siedzibę przy ul. Lipowa 1A, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

1/3 niewydzielonej części nieruchomości należącej do dłużnika: (…), położonej: 78-300 Świdwin, Stary Przybysław, dla której Sąd Rejonowy w Białogardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Świdwinie prowadzi księgę wieczystą o numerze księgi wieczystej KO2B/00027287/2, stanowiącej działka gruntu nr 30 o pow. 3,9700 ha zlokalizowana w obrębie ewidencyjnym wsi Przybysław gmina Świdwin przeznaczona do rolniczego użytkowania. Działka posiada w miarę regularny kształt, teren o konfiguracji płaskiej z miejscowymi odchyleniami. Teren działki porośnięty roślinnością trawiastą, w części zachodniej działki zlokalizowany jest kontur zadrzewienia oznaczony w ewidencji jako LsV porośnięty drzewostanem sosnowym i stanowiącym pow. 0,08 ha, pozostały rodzaj użytku to RIVa o pow. 1,38 ha i RIVb o pow. 2,51 ha. Przy wschodniej granicy działki biegnie napowietrzna linia elektroenergetyczna. Bezpośrednie sąsiedztwo działki stanowią tereny rolne oraz enklawy leśne. Dojazd od działki z drogi asfaltowej z koniecznością przejazdu drogą gruntową ok. 1 100 metrów.

 

Suma oszacowania wynosi 28 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 21 450,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 860,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kasie komornika. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Gospodarki Żywnościowej SA 35 2030 0045 1110 0000 0274 6030

najpóźniej na dzień przed licytacją.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: