OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW EL1B/000364611/3

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Braniewie Marek Karpiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

27 czerwca 2019 r. o godz.  9:00

 

w Sądzie Rejonowym w Braniewie I Wydział Cywilny 14-500 Braniewo, ul. Sądowa 1, s. nr VI odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużnika: (…), położonej: 14-500 Braniewo, PCK, dla której Sąd Rejonowy w Braniewie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: EL1B/00034611/3].

Opis nieruchomości: działka gruntu nr 118/4 o powierzchni 857 m2 o kształcie regularnym zbliżonym do kwadratu. Działka położona na terenie płaskim, ogrodzona, uzbrojona w sieci: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i telekomunikacyjną. Budynek gospodarczy wolnostojący o powierzchni użytkowej 87 m2 wybudowany w roku 1980. Budynek mieszkalny jednokondygnacyjny parterowy z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczony, wybudowany w roku 1930. Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego wynosi 170,00 m2. W ocenie biegłego budynek znajduje się w złym stanie technicznym i kwalifikuje się do kapitalnego remontu.

Suma oszacowania wynosi 231 150,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 154 100,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 23 115,00. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O. Elbląg 50 1020 1752 0000 0002 0006 7447

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:15 do godz. 15:15 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Braniewie przy ul. Sądowa 1 sekretariat Wydziału Cywilnego pod sygn. I Co 172/18 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej  na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Położenie: