OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Piotr Winter ul. Wiśniowa 12 – działając na podstawie art. 953 kpc – podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

23 stycznia 2019 r. o godz. 9:00

 

w sali nr 8 Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział II Cywilny al. Marcinkowskiego 32, 61-745 Poznań, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu o pow. 37,00 m2 położonego w Poznaniu, os. Powstań Narodowych 37/10, posiadającego założoną księgę wieczystą w Wydziale VI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu o nr PO2P/00165207/6. Lokal mieszkalny składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z WC i korytarza. Lokal położony na II piętrze budynku X piętrowego – lokal środkowy. Właściciel lokalu uprawniony jest do korzystania z pomieszczenia piwnicznego oddanego w użytkowanie na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia 25.05.1982 r. przekazanego jego poprzednikowi prawnemu. Właścicielem ww. prawa rzeczowego jest (…)

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 202 660,00 zł.

Cena wywołania wynosi: 151 995,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany uiścić na konto Komornika rękojmię w wysokości 20 266,00 zł.

Rękojmia winna być uiszczona na konto komornika w

nr 40 1090 2734 0000 0001 0239 5771

z zastrzeżeniem, iż środki z tytułu rękojmi muszą wpłynąć na konto komornika przed dniem licytacji jak również może być złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie, w godz. 10:00-15:00 od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia lub w terminie uzgodnionym z Komornikiem, tj. w dniu 15.01.2019 r. godz. 11:00.

Akta postępowania będzie można oglądać w ww. sądzie w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w dni powszednie w godz. 10:00-15:00 również dwa tygodnie przed terminem licytacji. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.

Położenie: