OGŁOSZENIE O LICYTACJI OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie Iwona Maria Kubiak ogłasza, że dnia

 

22 styczna 2019 r. o godz. 9:10

 

w budynku Sądu Rejonowego w Strzelinie ul. Bolka I Świdnickiego 7 w sali nr 5, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

ograniczonego prawa rzeczowego, stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego, położonego: 57-100 Strzelin, Rynek 17, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa, składającego się z sali sprzedaży, zaplecza i sanitariów o łącznej powierzchni 100m2, należącego do dłużnika: Mateusza Wiśniewskiego. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Strzelinie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr WR1T/00033175/5.

 

Suma oszacowania wynosi 202 960,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 152 220,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 20 296,00 zł Rękojmia powinna być złożona przelewem albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika

Santander Bank Polska SA 79 1090 2385 0000 0001 3362 8300

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 21.01.2019 r.

 

W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się datę zaksięgowania środków na rachunku bankowym. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana.

 

Szczegółowych informacji udziela komornika pod nr tel. (71) 393 57 06.

Położenie: