OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Jarosław Kiełbasiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

24 stycznia 2019 r. o godz. 12:00

 

w Sądzie Rejonowym w Radomiu I Wydział Cywilny przy ul. Warszawskiej 1, sala VII odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Rybnej 12 – stanowiącej działkę nr 80/2 o pow. 217 m2, zabudowaną drewnianym domem o pow. zabudowy 53m2, dla której Sąd Rejonowy w Radomiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze RA1R/00010357/4, należącej do dłużnika: (…).

 

Suma oszacowania wynosi 87 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 65 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. I O. Centrum w Radomiu 77 1020 4317 0000 5002 0087 8488

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Położenie: