OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW PO1A/00039868/3

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Lech Siuda na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

4 lutego 2019 r. o godz. 10:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Szamotułach mającego siedzibę przy Al. 1 Maja 5a, 64-500 Szamotuły, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz garażem w trakcie realizacji o pow. użyt. projektowanej 215,30 m2 i stopniu zaawansowania 53%, położonej w Rokietnicy przy ul. Witkowej 1, gmina Rokietnica, działka nr 373/2 o pow. 1 405 m2, arkusz mapy 8. Teren działki gruntowy, trawiasty, niezagospodarowany. Działka ogrodzona siatką handlową z metalową bramą i furtką od frontu. Ulica uzbrojona w sieć: energii elektrycznej, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, gazową. Uzbrojenie działki w przyłącza: energii elektrycznej, gazowe oraz wodociągowe. Budynek w trakcie realizacji (budowa rozpoczęta w 2008 r.) - fundamenty żelbetowe, ściany murowane, strop drewniany, pokrycie dachu dachówką, komin murowany. Stan zaawansowania budowy: 53%.

Nieruchomość położona jest na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Dojazd: drogą asfaltową - bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

Należąca do dłużników: (…),

położona: 62-090 Rokietnica, ul. Witkowa 1,

dla której Sąd Rejonowy w Szamotułach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1A/00039868/3.

 

Suma oszacowania wynosi 464 490,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 348 367,50 zł

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 46 449,00 zł.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto Bank Spółdzielczy Duszniki Centrala 36 9072 0002 2004 0402 3726 0001, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w każdy poniedziałek od godz. 12:00 do 13:00 wolno przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu" nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Nabywca nieruchomości jest zobowiązany do zapłaty we właściwym urzędzie skarbowym podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% od ceny zakupu.

 

 

Położenie: