OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Albert Masternak (tel. (71) 317 26 12) ogłasza, że dnia

 

24 stycznia 2019 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej mającego siedzibę przy ul. św. Andrzeja 3, w sali nr 103, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej położonej w granicach działki nr 58/1 AM-1 o pow. 7,37 ha w obrębie Brodno, gm. Środa Śląska, powiat średzki, woj. dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1S/00047548/1. Nieruchomość stanowi własność (…). W dziale III ww. księgi wieczystej – umowne prawo odkupu w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży oraz ustanowienie hipoteki z dnia 22 października 2013 r., Rep. A nr 7621/2013, tj. do dnia 22 października 2018 r., na zasadach określonych w § 15 tego aktu przysługujące Agencji Nieruchomości Rolnych.

 

Suma oszacowania wynosi 227 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 170 700,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 22 760,00 zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska SA w Środzie Śląskiej 20 1090 2444 0000 0006 1800 0054.

Rękojmię należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W licytacji mogą brać udział osoby wyszczególnione w art. 2a i 2b ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2012 r. poz. 803) w związku z ustawą z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw, pod rygorem odmowy dopuszczenia do licytacji.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 317 26 12

 

Położenie: