OGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Waldemar Wójcik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu

 

31 stycznia 2019 r. o godz. 13:15

 

w budynku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu mającego siedzibę przy ul.Słowackiego 10 w sali nr 106, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału 1/9 w prawie własności do nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w Wałbrzychu przy ulicy Władysława Andersa 164. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr SW1W/00024963/1 przez Sąd Rejonowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Wałbrzychu.

Nieruchomość znajduje się na działkach oznaczonych nr 182/1 i 182/2 o łącznej powierzchni 4060 m2, zabudowanej budynkami. Częściami składowymi szacowanej nieruchomości gruntowej zabudowanej są:

- działka nr 182/1 o powierzchni 0,2526 ha, zabudowana budynkiem o powierzchni użytkowej 642,58 m2,

- działka nr 182/2 o powierzchni 0,1534 ha, zabudowana dwoma budynkami, budynkiem o powierzchni użytkowej 152,68 m2, budynkiem o powierzchni użytkowej 162,51 m2.

 

Uwaga: występuje niezgodność pomiędzy zapisem w księdze wieczystej, a stanem faktycznym.

 

Suma oszacowania wynosi 94 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 70 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej do dnia 30.01.2019 roku. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Santander Bank Polska S.A. 08 1090 2271 0000 0005 8400 0759

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 19:00 oraz przeglądać operat szacunkowy nieruchomości w Kancelarii Komornika Sądowego w Wałbrzychu Waldemara Wójcika przy ul. Szmidta 6, w dni powszednie od godz. 9:00 do godz. 13:00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą

uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (74) 843 33 39

 

 

Położenie: