OGŁOSZENIE O LICYTACJI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Waldemar Wójcik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

23 stycznia 2019 r. o godz. 12:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu mającego siedzibę przy ul. Słowackiego 11a w sali nr 104, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości lokalowej (mieszkalna), składająca się z przedpokoju, kuchni, dwóch pokoi i łazienki z WC o powierzchni użytkowej 58,70 m2, położona w Wałbrzychu przy ul. Niepodległości 74A/10 z jednym pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o pow. 7,70 m2. Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta lokalowa o numerze SW1W/00035162/6. Budynek mieszkalny położony jest na działce nr 639/6 w użytkowaniu wieczystym. Udział związany z własnością lokalu w częściach wspólnych nieruchomości wynosi 367/10 000 (SW1W/00034063/5).

 

Suma oszacowania wynosi 81 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 61 425,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 190,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej do dnia 22.01.2019 roku. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Santander Bank Polska S.A. 08 10902271 0000 0005 8400 0759

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 19:00 oraz przeglądać operat szacunkowy nieruchomości w Kancelarii Komornika Sądowego w Wałbrzychu Waldemara Wójcika przy ul. Szmidta 6, w dni powszednie od godz. 9:00 do godz. 13:00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (74) 843 33 39

Położenie: