OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW 57876

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Magdalena Stefaniszyn na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

28 stycznia 2019 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze mającego siedzibę w Zielonej Górze, Plac Słowiański 2 w sali nr 202, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości oznaczonej działką nr 1226 o pow. 9 381 m2 w użytkowaniu wieczystym do dnia 21.08.2085 r., zabudowanej budynkiem niemieszkalnym nr 883 o pow. zabudowy 475 m2, budynkiem niemieszkalnym nr 884 o pow. zabudowy 30 m2, budynkiem niemieszkalnym nr 882 o pow. zabudowy 1 455 m2, należącej do dłużniczki (...), położonej w Nowogrodzie Bobrzańskim, ul. Pocztowa 19. Dla nieruchomości Sąd Re

jonowy w Zielonej Górze Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 57876 [NKW: ZG1E/00057876/1].

 

Suma oszacowania wynosi 324 000,00 zł (wartość użytkowania wieczystego gruntu 230 000,00 zł, a wartość budynków i budowli 94 000,00 zł). Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 216 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Zielonej Górze

24 1020 5402 0000 0202 0237 6903.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: