OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Grażyna Gola Kancelaria Komornicza ul. Warszawska 14/5, 31-155 Kraków zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

22 stycznia 2019 r. o godz. 14:15

 

w sali nr K-123 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

1. nieruchomości opisanej jako działka nr 143/1 o pow. 373,00 m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym nr 25, położonym przy ul. Idzikowskiego, posiadającej założoną księgę wieczystą w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie o numerze KR1P/00145531/4.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 2 394 000,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące 00/100 zł).

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 1 795 500,00 zł (słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset 00/100 zł).

2. nieruchomości opisanej jako: lokal mieszkalny nr 1, położony w budynku nr 23A przy ul. Idzikowskiego w Krakowie, posiadającej założoną księgę wieczystą w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie nr KR1P/00133120/3.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 372 000,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące 00/100 zł).

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 279 000,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy 00/100 zł).

Powyższe nieruchomości stanowią własność (...).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości do licytacji której przystępuje, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg wyłącznie na rachunek urzędowy komornika, prowadzony w

Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce o numerze: 34 8619 0006 0030 0025 8081 0001.

Nieruchomości można oglądać w dniu 9.01.2019 r. w godz. 13:00 do 14:00, zaś operaty szacunkowe tej nieruchomości znajdują się do wglądu w kancelarii komornika do dnia 21.01.2019 r.

Akta postępowania można przeglądać w sekretariacie Wydziału VI Cywilnego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie od dnia 12.01.2019 r. po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz

nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu prawa własności na rzecz nabywcy.

 

Położenie: