OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Konrad Chęciński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

19 listopada 2018 r. o godz. 12:00

 

w sali nr 136 Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie przy pl. Żołnierza Polskiego 16, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

należącej do dłużnika: (…), nieruchomości – działki nr 699 obręb Mierzyn o pow. 885 m2, położonej: 72-006 Mierzyn, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecin XI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ2S/00035905/7 [NKW: SZ2S/00035905/7].

 

Suma oszacowania wynosi 131 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 87 533,33 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 130,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Szczecinie 73 1090 2268 0000 0001 2404 4302

(uznanie rachunku bankowego komornika powinno nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg).

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: