OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Maciej Sadyś zawiadamia, że na podstawie art. 953kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu  

 

20 listopada 2018 r. o godz. 14:00

 

w sali nr 117 Sądu Rejonowego w Nowym Targu, ul. Ludźmierska 29, 34-400 Nowy Targ, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

ułamkowej części nieruchomości - udziału 1/2 - położonej w miejscowości Podszkle, gm. Czarny Dunajec, powiat nowotarski, woj. małopolskie – posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu o numerze KW NS1T/00132353/7 składającej się z działek ewidencyjnych nr 1277, 1284/2, 1284/4, 1290/1, 1299/2, 1294/1, 1294/2, 1275/2, 1278/2, 1287/1, 1289/4, 1317/2, 1336/1, 1337/1, 1261, 1280/3, 1301/2, 1251/15, 1274, 1297, 1292, 1287/2 o łącznej powierzchni 2,3311 ha wraz z zabudowaniami nr 154 – budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 165,90 m2 oraz drewnianym budynkiem gospodarczym. Przy sprzedaży nieruchomości będzie stosowany art. 975 i 979 kpc. Oznacza to, iż w przypadku, gdy nikt nie przystąpi do licytacji całego udziału dłużnika w nieruchomości opisanej w KW NS1T/00132353/7, sprzedaży licytacyjnej podlegać będą osobno poszczególne udziały w działkach. Licytacja odbywać się będzie z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2052).

W stosunku do poszczególnych działek cena wywołania wynosi 3/4 wskazanej poniżej wartości szacunkowej udziału a rękojmia 10% ceny oszacowania udziału. I tak: 1. działka ewid. nr 1251/15 o pow. 2318 m2, wartość szac. udziału 1/2 dłużnika: 4 700,00  zł. 2. działka ewid. nr 1261 o pow. 414 m2, wartość szac. udziału 1/2 dłużnika: 850,00 zł. 3. działka ewid. nr 1274 o pow. 1 345 m2, wartość udziału 1/2 dłużnika: 4 100,00 zł. 4. działka ewid. nr 1275/2 o pow. 1 144 m2, wartość udziału 1/2 dłużnika: 3 450,00  zł. 5. działka ewid. nr 1277 o pow. 1 935 m2, wartość udziału 1/2 dłużnika: 3 950,00  zł. 6. działka ewid. nr 1278/2 o pow. 464 m2, wartość udziału 1/2 dłużnika: 950,00  zł. 7. działka ewid. nr 1280/3 o pow. 763 m2, wartość udziału 1 /2 dłużnika: 1 550,00 zł. 8. działka ewid. nr 1284/2 o pow. 2 378 m2, wartość udziału 1/2 dłużnika: 7 200,00 zł. 9. działka ewid. nr 1284/4 o pow. 2 362 m2, wartość udziału 1/2 dłużnika: 7 150,00  zł. 10. działka ewid. nr 1287/1 o pow. 615 m2, wartość udziału 1/2 dłużnika: 8 600,00  zł. 11. działka ewid. nr 1287/2 o pow. 570 m2, wartość udziału 1/2 dłużnika: 26 850,00  zł. 12. działka ewid. nr 1289/4 o pow. 895 m2, wartość udziału 1/2 dłużnika: 3 250,00  zł. 13. działka ewid. nr 1290/1 o pow. 1099 m2, wartość udziału 1/2 dłużnika: 3 550,00  zł. 14. działka ewid. nr 1292 o pow. 784 m2, wartość udziału 1/2 dłużnika: 2 550,00  zł. 15. działka ewid. nr 1297 o pow. 719 m2, wartość udziału 1 /2 dłużnika: 20 950,00  zł. 16. działka ewid. nr 1301/2 o pow. 592 m2, wartość udziału 1/2 dłużnika: 20 800,00 zł. 17. działka ewid. nr 1317/2 o pow. 284 m2, wartość udziału 1/2 dłużnika: 8 300,00  zł. 18. działka ewid. nr 1336/1 o pow. 842 m2, wartość udziału 1/2 dłużnika: 2 300,00 zł. 19. działka ewid. nr 1337/1 o pow. 1 380 m2, wartość udziału 1/2 dłużnika: 3 750,00 zł. 20. działki ewid. nr 1294/1, 1294/2, 1299/2 o łącznej pow. 2 408 m2 zabudowane zabudowaniami nr 154 – budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 165,90 m2 oraz drewnianym budynkiem gospodarczym, wartość udziału 1/2 dłużnika: 280 600,00  zł.

Udział dłużnika w wysokości 1/2 części w całej nieruchomości opisanej w KW NSIT/00132353/7 oszacowany jest na kwotę: 415 400,00  zł. Cena wywoławcza w licytacji udziału w wysokości 1/2 części w całej nieruchomości opisanej w KW NS1T/00132353/7 wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 311 550,00  zł.

Przystępujący do licytacji udziału w wysokości 1/2 części w całej nieruchomości opisanej w KW NS1T/00132353/7 zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 41 540,00 zł, tj. 10% ceny oszacowania udziału w wysokości 1/2 części nieruchomości (lub wymienione powyżej kwoty rękojmi w przyp. przystępowania do licytacji poszczególnych udziałów w działkach) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kancelarii Komornika lub dokonać wpłaty na konto bankowe Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu nr 56 1020 3466 0000 9102 0034 7328 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. 1 w Nowym Targu podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy.

Udział w wysokości 1/2 części nieruchomości można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w kancelarii komornika do wglądu znajduje się operat szacunkowy sporządzony przez biegłego sądowego, sprawa jest ponadto prowadzona w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu pod sygnaturą I Co 494/16.

 

 

 

Położenie: