OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubartowie Arkadiusz Włodarczyk na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

30 listopada 2018 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Lubartowie (s. III) mającego siedzibę przy ul. Lubelskiej 57 w Lubartowie odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Czerwonka Gozdów, gm. Firlej, tj. działki o numerze ewidencyjnym 255/2 o powierzchni 0,19 ha (siedlisko z zabudowaniami: budynek mieszkalny, obora, stodoła, pozostałości po budynku gospodarczym), dla której Sąd Rejonowy w Lubartowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1A/00061790/9.

Suma oszacowania wynosi 68 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 51 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 800,00 zł

 

Rękojmia powinna być złożona w kasie kancelarii w gotówce albo wpłacona na konto komornika: PKO BP S.A. O. Lubartów 34 1020 3206 0000 8102 0006 3537, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

 

 

Położenie: