OBWIESZCZENIE О PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW PO1A/00037510/5

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Lech Siuda na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

20 listopada 2018 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Szamotułach mającego siedzibę przy Al. 1 Maja 5a, 64-500 Szamotuły w sali nr 201, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału 1/2 części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Sobota, gmina Rokietnica – działka 7, o powierzchni 0,4800 ha. Teren działki gruntowy, trawiasty, kształt działki nieregularny, z lekkim spadem, nie zagospodarowany, częściowo porośnięty samosiejkami, z wysokim poziomem wód gruntowych, wschodnia granica działki stanowi strumyk wodny. Otoczenie: tereny rolne, w dalszej odległości zabudowa mieszkalna jednorodzinna. Dojazd: drogą gruntową – bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Przedmiotowa działka położona jest na terenie oznaczonym jako łąki.

Należąca do dłużnika: (...),

położona: miejscowości Sobota, gmina Rokietnica – działka nr  7,

dla której Sąd Rejonowy w Szamotułach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1A/00037510/5.

 

Suma oszacowania wynosi 19 990,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 14 992,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 999,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto Bank Spółdzielczy Duszniki Centrala 36 9072 0002 2004 0402 3726 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w każdy poniedziałek od godz. 12:00 do 14:00 wolno przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nabywca nieruchomości jest zobowiązany do zapłaty we właściwym urzędzie skarbowym podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wylicytowanej kwoty po uprawomocnieniu się postanowienia o przysądzeniu własności. Podatek nie znajduje pokrycia w cenie nabycia. Na podstawie art. 37 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, licytant pozostający w ustawowym ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej, chcąc nabyć nieruchomość za środki pieniężne pochodzące z majątku wspólnego, potrzebuje zgody drugiego małżonka do dokonania przedmiotowej czynności prawnej. Zgoda małżonka powinna być wyrażona w formie aktu notarialnego, względnie przez oświadczenie woli złożone po wezwaniu przed Sądem, lub uczestnictwo małżonka w przetargu i złożenie oświadczenia w trakcie przetargu.

Sprzedaż licytacyjna nieruchomości odbywa się zgodnie z założeniami ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw.

 

Położenie: