OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim Elżbieta Wierzbicka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

21 listopada 2018 r. o godz. 14:00

 

w sali nr V Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim przy ul. Wyszyńskiego 5 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci:

1. działka numer ewidencyjny 50/2 o pow. 0,5000 ha stanowiąca grunty orne położonej w miejscowości Przegaliny Małe, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim nr LU1R/00080863/7.

2. działka numer ewidencyjny 62 o pow. 0,74 ha stanowiąca łąki trwałe, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych położona w miejscowości Brzeziny, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim nr LU1R/00078149/9.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 24 820,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 18 615,00 zł.

Wysokość rękojmi wynosi 2 482,00 zł.

Działka nr 62 oszacowana jest na kwotę: 12 300,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 9 225,00 zł.

Wysokość rękojmi wynosi 1 230,00 zł.

Działka nr 50/2 oszacowana jest na kwotę 12 520,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 9 390,00 zł.

Wysokość rękojmi wynosi 1 252,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, elaborat szacunkowy wraz z aktami egzekucyjnymi znajduje się do wglądu na dwa tygodnie przed licytacją w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Rękojmię należy wpłacić w kasie kancelarii czynnej w godzinach 9:00-17:00 lub na konto kancelarii w

Bank BGŻ BNP Paribas SA 33 2030 0045 1110 0000 0236 3110.

 

Położenie: