OBWIESZCZENIE

 

Patryk Śmiarowski Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pułtusku zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że

 

22 listopada 2018 r. roku o godz. 11:00

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pułtusku odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Pułtusk w Obrębie 10 – działka gruntu o numerze ewidencyjnym 210/3 o pow. 1 447 m2 ogrodzona, częściowo utwardzona, częściowo zagospodarowana trawnikiem z możliwością przyłącza z sieci energetycznej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Dojazd do działki drogą asfaltową.

Stanowiącej współwłasność dłużników:

(...)

posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pułtusku nr OS1U/ 00037997/9.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 202 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 137 666,67 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę: 20 200,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację (do dnia 21.11.2018 roku) na rachunek komornika: 83 1240 5309 1111 0000 5045 0969.

Stosownie do art. 953 §1 pkt 5 kpc ulegającą sprzedaży nieruchomość można oglądać w ciągu ostatnich dwu tygodni przed licytacją, w tym samym okresie można przeglądać akta postępowania egzekucyjnego

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Położenie: