OBWIESZCZENIE

 

Patryk Śmiarowski Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pułtusku zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

8 listopada 2018 r. o godz. 15:00

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pułtusku odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Nasielsk przy ul. Warszawskiej 66, stanowiącej własność dłużników:

(...)

 

posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pułtusku nr OS1U/00000305/4.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 35 600,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 26 700,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 3 560,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub przelewem na rachunek komornika. Rękojmię można złożyć w gotówce w kancelarii komornika lub rachunek bankowy komornika.

Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Stosownie do art. 953 §1 pkt 5 ulegającą sprzedaży nieruchomość można oglądać w ciągu ostatnich dwu tygodni przed licytacją, w tym samym okresie można przeglądać akta postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Położenie: