OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Maksymilian Szostek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

23 października 2018 r. o godz. 13:40

 

w sali nr 31 Sądu Rejonowego w Nowym Sączu z siedzibą w Muszynie przy ul. Kity 18, 33-370 Muszyna odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci: nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Berest, gminie Krynica Zdrój, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 106/1 o powierzchni 0,32 ha, zabudowana budynkiem o charakterze mieszkalnym, a także stanowiąca niezabudowaną działkę ewidencyjną nr 106/3 o powierzchni 0,7000 ha. Przedmiotowa nieruchomość posiada założoną Księgę Wieczystą o nr NS1M/00021941/9 w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu X Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Muszynie.

 

Nieruchomość – działka nr 106/1 o powierzchni 0,32 ha oszacowana jest na kwotę: 268 286,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 201 214,50 zł.

Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości wynosi: 26 828,60 zł.

Nieruchomość – działka nr 106/3 o powierzchni 0,7000 ha oszacowana jest na kwotę: 50 828,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 38 121,50 zł.

Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości wynosi: 5 082,80 zł.

 

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub złożyć rękojmię na konto tutejszej Kancelarii

 

79 2030 0045 1110 0000 0274 2910 BGŻ BNP Paribas S. A.

 

W przypadku wpłaty na rachunek bankowy kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem licytacji. Na poleceniu przelewu należy wpisać „RĘKOJMIA do Km 932/18”.

Nabycie nieruchomości w drodze licencji podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na zasadach ogólnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 86, poz.959 ze zm.) nabywcą gruntów rolnych o powierzchni 0,3 ha i więcej noga być osoby wskazane w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 r. (Dz. U. 2012.803 ze zm.) z zastrzeżeniem art. 976 § 1 k.p.c.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

 

Położenie: