OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

WR1K/00097319/5

 

Zastępca odwołanego Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Asesor Komorniczy Michał Kaczan na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

26 października 2018 r. o godz. 11:30

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu mającego siedzibę przy ul. Świebodzka 5 w sali nr 205, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużnika: ALTERCO S.A. z siedzibą w Warszawie, położonej we Wrocławiu, ul. Widłakowa, w granicach działek ewidencyjnych nr 2/16, 34, 35, 36 (AR-4), dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1K/00097319/5. Przedmiotem licytacji jest nieruchomości gruntowej, położonej we Wrocławiu, ul. Widłakowa, w granicach działek ewidencyjnych nr 2/16, 34, 35, 36 (AR-4), o łącznej powierzchni 2,3302 ha.

 

Suma oszacowania wynosi 4 560 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 3 420 000,00. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 456 000,00. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

ING Bank Śląski SA O. we Wrocławiu 17 1050 1575 1000 0092 3012 9596

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Nieruchomość przed licytacją wolno oglądać dnia 12.10.2018 r. od godz. 10:00 do godz. 10:15, oraz w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem. Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego wolno przeglądać w kancelarii komornika ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik sądowy (Zastępca) wystawi fakturę VAT 23% dokumentującą dostawę nieruchomości.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 391 21 01

 

Położenie: