OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW WR1K/00116305/4

 

Zastępca odwołanego Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Asesor Komorniczy Michał Kaczan na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu

 

22 listopada 2018 r. o godz. 10:30

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu mającego siedzibę przy ul. Świebodzka 5 w sali nr 105, odbędzie s

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: (...), położonego: 54-134 Wrocław, ul. Bednarska 7/1A, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa „JOANNA” (adres spółdzielni: 54-134 Wrocław, ul. Bednarska 1) dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1K/00116305/4.

Lokal mieszkalny nr 1A p funkcji mieszkalnej sadający s z dwóch pokoi, pokoju z aneksem kuchennym, łazienki i przedpokoju o powierzchni użytkowej 76,20 m2. Mieszkanie położone jest w kondygnacji piwnicznej budynku (suterena).

 

Suma oszacowania wynosi 190 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 142 500,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć kojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 19 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie aściciela książeczki do wyaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie kojmi. Rękojmię można uiśc także na konto komornika:

 

17 1050 1575 1000 0092 3012 9596 ING Bank Śski SA O. we Wrocławiu

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Nieruchomość przed licytacją wolno ogląddnia 08.11.2018 r. od godz. 10:00 do godz. 10:15, oraz w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem.

 

Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego wolno przeglądać w kancelarii komornika ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytac

Prawa osób trzecich nie bę przeszkodą do licytacji i przysądzenia asności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostazgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie bę uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 391 21 01

 

Położenie: