OBWIESZCZENIE O II LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Mariusz Kopeć mający Kancelarię w Jeleniej Górze przy ul. Zamenhofa 3/1, na zasadzie art. 953 § 1 Kpc w związku z art. 955 Kpc. ogłasza

 

DRUGĄ LICYTACJĘ

 

nieruchomości gruntowej zabudowanej, działka nr 42/4, udział 6342/10000, położonej w Jeleniej Górze przy ul. Wolności 258, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1J/00038166/4.

 

Licytacja odbędzie się w dniu

 

19 października 2018 r. o godz. 12:30

 

w sali nr 121 w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze przy ul. Mickiewicza 21.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę (udział 10000/10000), tj. 991 360,00 zł.

Udział 6342/10000 nieruchomości oszacowany jest na kwotę 628 700,00 zł.

Cena wywołania wynosi 2/3 wartości oszacowania udziału tj. kwotę 419 133,33 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w kwocie 62 870,00 zł.

 

Rękojmię należy złożyć w gotówce lub na konto, tj. BGŻ S.A. Jelenia Góra nr 08 2030 0045 1110 0000 0082 8050 albo książeczce oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego, zaopatrzone w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać na dwa tygodnie przed dniem licytacji, w tych też dniach można przeglądać operat szacunkowy nieruchomości znajdujący się w Kancelarii Komornika w aktach sprawy.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzeniu na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych do egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Położenie: