OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty Marcin Bryk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

10 października 2018 r. o godz. 12:20

 

w sali nr C-107 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości lokalowej stanowiącej lokal niemieszkalny nr U4, położony w budynku nr 65 na os. Piastów w Krakowie, na parterze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, o pow. 25,49 m2 składający się z pokoju biurowego oraz pomieszczenia zaplecza kuchennego z WC stanowiącej własność dłużnika: (...), dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza prowadzona jest KW KR1P/00459711/4.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 192 400,00 zł brutto.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 144 300,00 zł brutto.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w tut. Kancelarii w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 19 240,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub złożyć rękojmię na konto tut. kancelarii

 

13 1600 1013 0002 0011 5026 7001 FORTIS BANK POLSKA SA I O. Kraków.

 

W przypadku wpłaty na rachunek bankowy kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem licytacji. Na poleceniu przelewu należy podać: „WADIUM do sygnatury KM 138/16”.

Nieruchomość można oglądać w dniu 26 września 2018 r. w godz. od 10:00 do 11:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Szczegółowych informacji udziela

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Nowej Huty,

tel. (12) 417 34 88.

 

Położenie: