OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Końskich Jolanta Kołaczkiewicz na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu

 

25 września 2018 r.

 

w Sądzie Rejonowym w Końskich przy ul. Iwo Odrowąża 5, odbędą się:

 

godz. 10:00 – pierwsza licytacja udziału w wysokości 1/6 części w prawie własności nieruchomości położonej w Błaszkowie, gm. Stąporków, powiat konecki – działek nr: 565 o pow. 0,3400 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i zabudowaniami gospodarczymi oraz 654 o pow. 0,7000 ha niezabudowanej o charakterze rolno-leśnym  objętych księgą wieczystą KI1K/00053865/3;

Suma oszacowania udziału 1/6: 31 212,00 zł. Cena wywołania 23 409,00 zł. Rękojmia 3 122,00 zł.

godz. 10:30 – pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej, położonej w Pomorzanach, gm. Końskie – działki nr 371 o pow. 8 500 m2 zabudowanej budynkiem piekarni z częścią mieszkalną oraz budowlami pozostałymi po stacji LPG, objętej księgą wieczystą KI1K/00027945/7.

Suma oszacowania: 443 591,00 zł w tym wartość gruntu: 72 277,00 zł. Cena wywołania: 332 694,00 zł. Rękojmia: 44 360,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika

67 1020 2629 0000 9302 0090 4490

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział I w Kielcach

z podaniem sygn. akt.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po wcześniejszym uzgodnieniu terminu oględzin z komornikiem (tel./fax (41) 372 38 79 lub osobiście w Kancelarii Komornika Sądowego) oraz przeglądać w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Końskich odpis protokołu oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy biegłego sądowego.

W terminie wcześniejszym powyższe dokumenty będą dostępne do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (41) 372 38 79.

 

Położenie: