OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty Marcin Bryk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

26 września 2018 r. o godz. 14:00

 

w sali E-304 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci: udział 1/2 części spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 20 na os. Na Lotnisku w Krakowie, stanowiącej własność dłużnika: (...), os. Na Lotnisku 20/2, 31-804 Kraków, nie posiadające założonej księgi wieczystej. Powierzchnia użytkowa całego lokalu mieszkalnego wynosi 35,78 m2, do mieszkania przynależy piwnica o pow. 1,60 m2.

 

Udział będący przedmiotem licytacji oszacowana jest na kwotę: 84 400,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 56 267,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w tut. Kancelarii w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 8 440,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub złożyć rękojmię na konto tut. kancelarii

13 1600 1013 0002 0011 5026 7001 FORTIS BANK POLSKA SA I O. Kraków.

W przypadku wpłaty na rachunek bankowy kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować

się na wskazanym rachunku najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem licytacji. Na poleceniu przelewu należy podać: „WADIUM do sygnatury KM 1512/16”.

Nieruchomość można oglądać w dniu 19 września 2018 r. w godz. od 10:00 do 11:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Z dniem 01.01.2016 r. uchylono art. 2 pkt 3 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W związku z tym nabycie rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, który obciąża kupującego.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Nowej Huty, tel. (12) 417 34 88.

 

Położenie: