OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włoszczowie Rafał Sadlik Kancelaria Komornicza we Włoszczowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art 955 kpc, że w dniu

 

14 listopada 2018 r.

 

w sali Sądu Rejonowego we Włoszczowie, mieszczącego się przy ulicy Kusocińskiego 11 we Włoszczowie odbędzie się:

 

 

 

o godz. 8:45

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci:

dz. nr 191, 217, 190/3, 189 o pow. 2,61 ha, położonej w msc. Ogarka, gm. Włoszczowa, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego we Włoszczowie o numerze KI1W/00010472/8.

Ceny oszacowania, wadia oraz ceny wywoławcze dla poszczególnych działek wynoszą:

działka nr 191 o pow. 0,38 ha – użytki rolne

oszacowana = 5 500,00 zł, cena wywoławcza = 3 666,67 zł, wadium = 550,00 zł;

działka nr 217 o pow. 0,61 ha – użytki rolne i teren zabudowy zagrodowej

oszacowana = 32 300,00 zł, cena wywoławcza = 21 533,34 zł, wadium = 3 230,00 zł;

działka nr 190/3 o pow. 0,72 ha – użytki rolne

oszacowana = 10 000,00 zł, cena wywoławcza = 6 666,67 zł, wadium = 1 000,00 zł;

działka nr 189 o pow. 0,90 ha – użytki rolne

oszacowana = 12 600,00 zł, cena wywoławcza = 8 400,00 zł, wadium = 1 260,00 zł.

 

Warunkiem przystąpienia do licytacji jest spełnienie przesłanek wynikających z Ustawy:

- z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2003 poz. 592) w brzmieniu nadany przez ustawę z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 585).

Licytant jest zobowiązany do przedłożenia najpóźniej do rozpoczęcia licytacji, zaświadczenia potwierdzającego spełnienie warunków wynikających z przytoczonej ustawy.

 

o godz. 9:00

 

DRUGA LICYTACJA

 

udziału wynoszącego 1/2 części do nieruchomości w postaci działka numer 6341 o pow. 0,0490 ha – działka placu u zbiegu ulic Dygasińskiego i Makuszyńskiego we Włoszczowie, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w stanie surowym zamkniętym.

Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego we Włoszczowie nr KI1W/00019728/1.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 110 823,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 73 882,00 zł.

 

o godz. 9:20

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci: dz. nr 3466/5 o pow. 0,0315 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położona: Włoszczowa przy ul. Sienkiewicza, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego we Włoszczowie nr KI1W/00034292/6.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 247 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 185 250,00 zł.

 

o godz. 9:35

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci: dz. nr 497/2, 290/2 o pow. 1,6100 ha, położonej: Sułków, gm. Krasocin,  posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego we Włoszczowie nr KI1W/00028726/3.

Ceny oszacowania, ceny wywoławcze oraz wadia dla poszczególnych działek wynoszą:

działka nr 497/2 o powierzchni 0,87 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym drewnianym z 1953 r. oraz budynkami gospodarczymi, położona w sołectwie Sułków, gm. Krasocin

oszacowana: 58 000,00 zł, cena wywoławcza = 38 666,67 zł, rękojmia = 5 800,00 zł;

działka nr 290/2 o powierzchni 0,74 ha – działka leśna zadrzewiona, położona w sołectwie Sułków, gm. Krasocin

oszacowana: 22 880,00 zł, cena wywoławcza = 15 253,33 zł, rękojmia = 2 288,00 zł.

 

Warunkiem przystąpienia do licytacji działki nr 290/2 jest spełnienie przesłanek wynikających z Ustawy:

- z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2003 poz. 592) w brzmieniu nadanym przez ustawę z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 585).

Licytant jest zobowiązany do przedłożenia najpóźniej do rozpoczęcia licytacji, zaświadczenia potwierdzającego spełnienie warunków wynikających z przytoczonej ustawy.

 

o godz. 10:00

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci: dz. nr 905 o pow. 0,07 ha działka placu zabudowana drewnianym budynkiem mieszkalnym, położonej Mnin, gm. Słupia, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego we Włoszczowie nr KI1W/00031881/1.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 83 200,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 62 400,00 zł.

 

Przestępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Wadium należy wpłacać na konto:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włoszczowie Rafał Sadlik

Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Kielcach 35 1090 2040 0000 0001 1064 3634

podając w tytule wpłaty „wadium na licytacje nieruchomość KW …….. działka nr …..”.

Nieruchomości można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaboraty szacunkowe tych nieruchomości znajdują się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Położenie: