OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE UPROSZCZONYM

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Tomyślu Jacek Dauter (tel. (61) 442 37 44) ogłasza, że w dniu

 

8 października 2018 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sadu Rejonowego w Nowym Tomyślu mającego siedzibę przy pl. Niepodległości 31 w sali nr 24, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

nieruchomość gruntowa położona we wsi Bolewicko, gm. Miedzichowo, działka 100/5 (inne tereny zabudowane oznaczone Bi) pow. 0,0100 ha, działka 100/6 (grunty zadrzewione i zakrzewione oznaczone Lz pow. 0,0500 ha, oraz inne tereny zabudowane oznaczone Bi-pow. 0,7300 ha) łącznie: 0,7900 ha tworzą jedną funkcjonalną całość. Uwaga!: Istnieje niezgodność wpisów pomiędzy księgą wieczystą, a ewidencyjną gruntów dotyczącej łącznej powierzchni działek. Nieruchomość jest częściowo zabudowana budynkiem motelu (pow. użytkowa Pu: 940,00 m2, powierzchnia zabudowy Pz: 560 m2 – budynek piętrowy z użytkowym poddaszem) oraz budynkiem gospodarczym (pow. użytkowa Pu: 231,00 m2, pow. zab. Pz: 158,20 m2 – budynek parterowy z użytkowym poddaszem) – budynki w budowie – bez pokrycia dachu – Uwaga !: budynek garażowy przeznaczony do rozbiórki – nie podlega wycenie. Działki nieużytkowane i stanowiły teren znacznie porośnięty krzewami oraz samosiejkami.

UWAGA!: Przez działkę nr 100/6 przebiega podziemny gazociąg wysokiego ciśnienia oraz naziemna linia średniego napięcia. Działki przylegają bezpośrednio do drogi publicznej – drogi krajowej nr 92 równoległej do autostrady A2 Działka jest nieogrodzona i nieutwardzona,

położonej: 64-361 Miedzichowo, BOLEWICKO,

dla której Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu IV Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1N/00025798/3.

Suma oszacowania wynosi: 684 322,80 zł (w tym podatek VAT 23%), cena wywołania: 513 242,10 zł i jest równa 3/4 sumy oszacowania rękojmia równa 1/10 sumy oszacowania: 68 432,28 zł.

W dzień przed licytacją wolno oglądać nieruchomość od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać w kancelarii mieszczącej się: 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 13 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmie można uiścić także na konto komornika:

Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Nowym Tomyślu 11 1090 1388 0000 0001 0400 4682 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.

Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).

Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

Położenie: