Sygn. akt KM 371/17, KM 372/17

Dot. sygn. akt: XII Co 651/17/P

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Piotr Legutko Kancelaria Komornicza w Krakowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc, w zw. z art. 955 kpc, że w dniu

27 sierpnia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 13:00

 

w sali nr D-27 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie XII Wydział Cywilny odbędzie się:

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

 

nieruchomości lokalowej nr 1 o pow. uż. 150,39 m2, położonej w Krakowie przy ul. Karola Homolacsa 9, dzielnica Podgórze, obręb 86, dla której Wydział IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00223876/5. Z własnością lokalu związany jest udział 63/100 części w nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą nr KR1P/00119567, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 804 583,49 zł.

Cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 603 437,62 zł.

Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania wynosi: 80 458,34 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi lub uiścić na rachunek bankowy Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza Piotra Legutko w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce Centrala nr

33 8619 0006 0030 0325 8099 0001

podając na dowodzie wpłaty numer sprawy KM 371/17 i inne z dopiskiem „wadium” lub w kasie kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. W przypadku dokonania przelewu z tytułu wadium, uznanie na rachunku bankowym komornika musi nastąpić najpóźniej dzień przed licytacją. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją. Osoby zainteresowane oglądaniem nieruchomości winny pisemnie zawiadomić komornika o swoim uczestnictwie najpóźniej na dwa tygodnie przed licytacją. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika w godzinach urzędowania.

 

DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ TELEFONICZNIE (12) 257 12 73

 

Położenie: