OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Czesław Kosiada zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

28 sierpnia 2018 r. o godz. 10:30

 

w Sądzie Rejonowym w Zgierzu I Wydział Cywilny, sala nr IX, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej działki numer 27/10, położonej we Wróblewie nr 14, dla której w Sądzie Rejonowym w Zgierzu prowadzona jest księga wieczysta o numerze LD1G/00021333/4,

stanowiąca własność dłużnika:

(...).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 253 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące złotych). Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, to jest kwotę 168 666,66 zł (słownie: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 66/100).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania, tj. 25 300,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy trzysta złotych), najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji w gotówce lub w książeczce oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu albo na rachunek bankowy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Czesława Kosiady o nr

86 1020 3440 0000 7002 0015 9988 PKO BP SA O. Zgierz.

Protokół opisu i oszacowania tej nieruchomości można przeglądać w Kancelarii Komornika w Zgierzu, pl. Jana Pawła II nr 3 (sygn. akt KM 2289/17) bądź w terminie na dwa tygodnie przed licytacją w Sądzie Rejonowym w Zgierzu (sygn. akt sąd. I Co 647/18).

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (42) 716 36 57

 

 

Położenie: