Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Robert Polański na podstawie art. 1013 (ze zn. 6) kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

21 sierpnia 2018 r. o godz. 10:00

 

w Kancelarii mieszczącej się pod adresem: 38-400 Krosno, ul. Kletówki 52 (II piętro), odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości niezabudowanej gruntowej oznaczonej następującymi działkami:

1) nr 2099 o pow. 0,8593 ha o wartości 13 100,00 zł. Działka ta znajduje się w terenach rolnych i w jej skład użytków wchodzą: grunt orny klasy RIVa, RIVb, łąka Ł-V i grunty zadrzewione Lzr-RV, pozbawiona drogi dojazdowej. Zlokalizowana w odległości ok. 400 m od zabudowy zagrodowej w miejscowości Potok.

2) nr 2144 o pow. 0,5074 ha o wartości 35 700,00 zł. Działka ta znajduje się na obszarze skupisk zieleni i lasu, pozbawiona drogi dojazdowej. Zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 28. Przedmiotowa działka uzbrojona jest w gazociąg i prąd. Ma regularny kształt trapezu.

Należącej do dłużnika: (...),

położonej: Jaszczew, 38-460 Jedlicze,

dla której Sąd Rejonowy w Krośnie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW: KS1K/00085559/5.
Przedmiotowa nieruchomość położona jest w terenie bez obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Suma oszacowania nieruchomości działka nr 2099 pow. 0,8593 ha wynosi 13 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 9 825,00 zł.
Suma oszacowania nieruchomości działka nr 2144 pow. 0,5074 ha wynosi 35 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 26 775,00 zł.
W dzień przed licytacją wolno oglądać nieruchomość od godz. 07:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w Kancelarii mieszczącej się: 38-400 Krosno, ul. Kletówki 52 (II piętro) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Licytant przystępujący do przetargu nieruchomości rolnej o powierzchni większej niż 0,3 ha powinien spełniać następujące warunki określone w ustawie z dnia 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego:

- złożyć oświadczenie poświadczone przez burmistrza, wójta lub prezydenta o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego (art. 7 ust. 1),

- złożyć zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały ze wskazaniem daty początkowej tego zameldowania (art. 7 ust. 4),

- złożyć oświadczenie poświadczone przez burmistrza, wójta lub prezydenta o posiadanym areale (art. 7 ust. 5 pkt 2),

- złożyć zaświadczenie lub dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji rolniczych (art. 6 ust. 2 pkt 2).

- złożyć ewentualną zgodę na nabycie wydaną przez Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych w drodze decyzji administracyjnej prawomocnej (art. 2a ust. 4).

Dzierżawca nieruchomości może złożyć dokumenty wskazane w treści art. 3. Powyższe dokumenty należy złożyć Komornikowi w Sądzie przed rozpoczęciem licytacji. W przypadku nie wylicytowania nieruchomości dokumenty zostaną zwrócone licytantowi.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania:

1) 1 310,00 zł nr działki 2099

2) 3 570,00 nr działki 2144.

Rękojmię należy wpłacić na konto Kancelarii: Bank Zachodni WBK SA 87 1090 2590 0000 0001 3256 9495 lub bezpośrednio w kasie Kancelarii (czynnej od pon. do pt. w godz. 07:00-15:00), tytułem: rękojmia, imię i nazwisko licytanta, sygn. akt KM 2630/16 oraz nr działki.
Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się, zaś pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.

Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 867 ze zn.1 kpc).

Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 867 ze zn.2 kpc).

 

Położenie: