OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karolina Szynalik-Żywicka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

12 września 2018 r. o godz. 14:00

 

w Sądzie Rejonowym w Myślenicach odbędzie się:

 

P I E R W S Z A  L I C Y T A C J A

 

nieruchomości położonej w miejscowości Osieczany opisanej jako lokal mieszkalny nr 2 wyodrębniony w budynku mieszkalnym nr 129 w Osieczanach. Lokal składa się z położonych na parterze dwóch pokoi, kuchni, łazienki, schowku oraz wiatrołapu o łącznej powierzchni użytkowej 41,55 m2. Do lokalu przynależą: pomieszczenie gospodarcze zlokalizowane na parterze oraz zlokalizowane na strychu komunikacja, pokój letni i pomieszczenie strychowe o łącznej powierzchni 28,92 m2. Powierzchnia użytkowa lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych wynosi 70,47 m2. Z przedmiotowym lokalem związany jest udział 7047/18200 części we współwłasności nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właściciela lokali.

Nieruchomość stanowi własność dłużnika i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach nr KR1Y/00080587/3.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 97 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 72 750,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika

(PKO BP SA O. Myślenice nr 15 1020 2892 0000 5102 0017 7840).

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 10:00 do 15:00, zaś akta sprawy można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Myślenicach Wydział I Cywilny. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Burmistrz Miasta i Gminy, Wójt Gminy, Urząd Skarbowy miejsca położenia nieruchomości, a także organy Ubezpieczeń Społecznych wzywam, by najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienia podatków i  innych danin publicznych należnych po dzień licytacji pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń od nabywcy.

Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000 r. (Dz.U. 2000 nr 86 poz. 959 z późn. zm.) od dnia 01.01.2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (12) 272 11 37

 

Położenie: