OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karolina Szynalik-Żywicka zawiadamia na podstawie art. 1013(6) kpc, w zw. z art. 864 kpc, że w dniu

 

22 sierpnia 2018 r. o godz. 12:00

 

w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karoliny Szynalik-Żywickiej ul. Piłsudskiego 14, odbędzie się:

 

D R U G A  L I C Y T A C J A  U P R O S Z C Z O N A

 

nieruchomości położonej w miejscowości Poręba, składającej się z niezabudowanych działek ewid.: o nr 887, 1424 i 1450. Działka o nr 887 o powierzchni 0,13 ha, wg rejestru gruntów użytkowana jest w całości jako grunt zadrzewiony i zakrzewiony na pastwisku klasy V. Działka przylega do drogi gminnej

o nawierzchni asfaltowej. Działka położona pomiędzy drogą a ciekiem wodnym, w przeważającej części stanowi wysoką stromą skarpę. W planie miejscowym działka w całości położona w terenach zieleni nieurządzonej-ZR. Działka nr 1424 o powierzchni 0,32 ha, według rejestru gruntów stanowi grunt orny klasy VI (0,15 ha) oraz pastwiska trwałe klasy VI (0,17 ha).Dostępność komunikacyjna dobra, działka przylega do drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej. Kształt działki nieregularny. W planie miejscowym działka położona w terenach zieleni nieurządzonej-ZR (część południowa) oraz w pozostałej części w terenach zabudowy jednorodzinnej -MN1. Działka nr 1450 o powierzchni 0,66 ha. Według rejestru gruntów stanowi grunt orny klasy V (0,20 ha) i klasy VI (0,26 ha), pastwiska trwałe klasy V (0,08 ha), drogę (0,01 ha) oraz grunt leśny klasy IV (0,11 ha). Brak dostępu do drogi publicznej, dojazd drogą polną. W planie miejscowym działka położona w terenach zieleni nieurządzonej -ZR oraz w terenach lasów -ZL (cz. zachodnia). Nieruchomość stanowi własność dłużnika i posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach nr KR1Y/00021118/4.

 

Nieruchomość oszacowana jest łącznie na kwotę: 92 700,00 zł.

Poniżej podaje się wartość poszczególnych działek:

nr 887 – oszacowana na kwotę 3 600,00 zł, cena wywoławcza – 1/2 wynosi: 1 800,00 zł,

nr 1424 – oszacowana na kwotę 66 000,00 zł, cena wywoławcza – 1/2 wynosi: 33 000,00 zł,

nr 1450 – oszacowana na kwotę 23 100,00 zł, cena wywoławcza – 1/2 wynosi: 11 550,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika

(PKO BP SA O. Myślenice nr 15 1020 2892 0000 5102 0017 7840).

Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa 500 zł, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż 500 zł, przy czym reszta powinna być uiszczona do godz. dwunastej, dnia następnego. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 10:00 do 15:00, zaś akta sprawy można przeglądać w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karoliny Szynalik-Żywickiej. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Burmistrz Miasta i Gminy, Wójt Gminy, Urząd Skarbowy miejsca położenia nieruchomości, a także organy Ubezpieczeń Społecznych wzywam, by najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienia podatków i innych danin publicznych należnych po dzień licytacji pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń od nabywcy. Do nabycia nieruchomości stosuje się przepisy Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 r. Dz.U. nr 64, poz. 592, z późn. zmianami, tj. art. 2a oraz art. 6 i 7.

Uwaga: służebność polegająca na prawie przejazdu, przechodu i przegonu ujawniona w dziale III księgi wieczystej nie dotyczy działek będących przedmiotem licytacji.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (12) 272 11 37

 

 

Położenie: