OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI -W TRYBIE EGZEKUCJI

UPROSZCZONEJ Z NIERUCHOMOŚCI

nr KW WA1P/00058034/5

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Sebastian Dulko na podstawie art. 1013 (6) k.p.c. 953 k.p.c. oraz 867 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

21 sierpnia 2018 r. o godz. 11:00

 

w budynku Kancelarii Komorniczej w Piastowie mającej siedzibę w Piastowie przy ul. E. Orzeszkowej 55, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej własność dłużników: (...) – położonej w miejscowości Domaniewek II (gm. Brwinów): 05-840 Brwinów, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1P/00058034/5 – stanowiącej na zasadach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej własność dłużników: (...).

 

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 210 000,00 zł (słownie: dwieście dziesięć tysięcy złotych) zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 157 500,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych).

Rękojmię należy złożyć na konto komornika: w

Bank Polska Kasa Opieki SA O. Piastów nr 31 1240 6407 1111 0000 5098 3483.

Zgodnie z art. 962 § 1 k.p.c. rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Po myśli art 871 k.p.c. cenę nabycia powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego.

Zgodnie z przepisem art. 867 (2) § 2 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć dłużnik, komornik ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego w Kancelarii Komornika Sądowego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Położenie: