OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim Lech Szymański zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

12 września 2018 r. o godz. 11:00

 

w Wydziale Суwilnym Sądu Rejonowego Mińsku Mazowieckim odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Latowicz, opisanej jako zabudowana działka gruntu o numerze ew. 1115/2 stanowiącej własność dłużnika, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim prowadzi księgę wieczystą o nr KW SI1M/00033615/9.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 59 924,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 sumy oszacowania tj. 44 943,00 zł,

 

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania tj. 5 992,40 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce lub konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim Lecha Szymańskiego nr:

21 1500 1663 1216 6005 1172 0000

podając na dowodzie wpłaty numer sprawy: KM 206/13 z dopiskiem rękojmia oraz dokładny adres wpłacającego.

 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać codziennie w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

 

 

 

 

Położenie: