OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Jarosław Bartecki (tel. (74) 869 18 90, FAX: (74) 866 59 94) ogłasza, że dnia

 

30 sierpnia 2018 r. o godz. 9:45

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku mającego siedzibę przy ul. Bohaterów Getta 15 w sali nr 102, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej: działka niezabudowana położona w Ratnie Górnym, dz. nr 229 AM-1 obręb Ratno Górne. Powierzchnia działki – 0,2100 ha. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Radkowie nr Х/56/03 z dnia 27 czerwca 2003 r. teren przeznaczony jest na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zagrodową gospodarczą;

położonej: 57-420 Radków, Ratno Górne, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział Zamiejscowy w Nowej Rudzie VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SW2K/00008493/4.

 

Suma oszacowania wynosi 54 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 40 500,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargi; zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 5 400,00 w gotówce lub na konto kancelarii: Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala 12 2030 0074 5080 0000 0252 5970 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (74) 869 18 90

 

Położenie: