OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Czesław Kosiada zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

13 września 2018 r. o godz. 14:30

 

w Sądzie Rejonowym w Zgierzu I Wydział Cywilny, sala nr XII odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

zabudowanej działki gruntu nr 241/34 położonej w miejscowości Glinnik, ul. Południowa 10D, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi urządzoną księgę wieczystą o numerze LD1G/00052633/3,

stanowiących własność dłużnika:

(...).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 760 000,00 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt tysięcy złotych). Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, to jest kwotę: 570 000,00 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania, tj.: 76 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych), najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub książce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu albo na rachunek bankowy Komornika Sądowego przy Sadzie Rejonowym w Zgierzu Czesława Kosiady o nr:

86 1020 3440 0000 7002 0015 9988 PKO BP SA O. Zgierz

Protokół opisu i oszacowania tej nieruchomości można przeglądać w Kancelarii Komornika w Zgierzu, pl. Jana Pawła II nr 3 (Sygn. akt I KM 2030/17 i inne), bądź w terminie na dwa tygodnie przed licytacją w Sądzie Rejonowym w Zgierzu (Sygn. akt sąd. I Co 1872/17).

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (42) 716 36 57

 

Położenie: