OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Braniewie Marek Karpiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

16 sierpnia 2018 r. o godz. 13:00

 

w: Sąd Rejonowy w Braniewie 14-500 Braniewo, ul. Sądowa 1, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużników: (...), położonej: 14-420 Młynary, Nowe Monasterzysko, dla której Sąd Rejonowy w Braniewie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW EL1B/00011564/1.

Opis nieruchomości: działki gruntu nr 80, 81, 82/1 o łącznej powierzchni 2,2800 ha zabudowane siedliskiem rolniczym, uzbrojone w instalację elektryczną oraz wodociągową. Na działkach znajduje się szambo. Posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej na działce 186/1. W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Nowe Monasterzysko działki znajdują się na terenach zabudowy mieszkaniowej oraz zagrodowej. Budynki wchodzące w skład siedliska: budynek mieszkalny o pow. użytkowej 151,70 m2 murowany w technologii tradycyjnej, jednokondygnacyjny z poddaszem użytkowym, w zabudowie wolnostojącej, budynek o f. gospodarczej dla rolnictwa o pow. 73,00 m2 oraz budynek o f. gospodarczej dla

rolnictwa o pow. 279,00 m2.

 

Suma oszacowania wynosi 234 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 156 133,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 420,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA O. Elbląg 50 1020 1752 0000 0002 0006 7447

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 7:15 do godz. 15:15 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Braniewie przy ul. Sądowa 1 sekretariat pod sygn. I Co 56/17 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Położenie: