OGŁOSZENIEO O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW WA1O/00008191/7

w sprawach prowadzonych łącznie pod wspólną sygn. akt Km 143/17

(dotyczy sygn. akt I Co 429/17)

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku Piotr Jan Gajdosz, Kancelaria komornicza w Otwocku na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

6 września 2018 r. o godz. 14:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Otwocku mającego siedzibę w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 2, 05-400 Otwock, w sali nr 1, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w Otwocku przy ul. Zamkowa (działka ew. nr 23 obręb 152), dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1O/00008191/7 (działka niezabudowana o powierzchni 2196 m2, działka opisana jest w rejestrze gruntów jako: Lasy) - stanowiącej własność dłużnika: (...)

 

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 406 563,00 zł (słownie: czterysta sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy złote) zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 304 922,25 zł (słownie: trzysta cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia dwa złote i 25/100).

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest: 40 656,30 zł (słownie: czterdzieści tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć złotych i 30/100).

Rękojmię należy złożyć na konto komornika w banku PKO BP S.A. nr 98 1020 1026 0000 1702 0242 3242 lub w kasie kancelarii komornika (w dni pracujące) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Położenie: