OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Szczepan Kubica zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 955 kpc, że w dniu

 

7 września 2018 r. o godz. 10:00

 

w Sądzie Rejonowym w Cieszynie, ul. Garncarska 8, 43-400 Cieszyn – sala 114, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Ustroniu, ul. 3 Maja 144 stanowiącej działkę o nr ewid. 2687/52 o powierzchni 5868 m2 zabudowanej budynkiem usługowo-mieszkalnym Gospoda pod Czantorią. Nieruchomość posiada księgę wieczystą nr BB1C/00081428/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Cieszynie.

 

Suma oszacowania nieruchomości wynosi: 1 941 309, 00 zł (kwota brutto uwzględnia podatek VAT)

- cena wywołania wynosi kwotę: 1 455 981, 75 zł (trzy czwarte ceny oszacowania),

- wysokość rękojmi wynosi kwotę: 194 130, 90 zł (1/10 sumy oszacowania).

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, tj. 194 130,90 zł w kasie Kancelaria Komornicza 43-400 Cieszyn, ul. Bielska 11 (I piętro) w gotówce. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Tychach nr:

77 1020 2528 0000 0902 0333 9397

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

Sygn. akt Km 750/17, informacje na www.komornikcieszyn.com

 

Położenie: